วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การอาบน้ำที่เป็นสุนัตมีหลายประการ


บทที่ 8
การอาบน้ำที่เป็นสุนัตมีหลายประการ
1 การอาบน้ำวันศุกร์ สุนัตให้อาบเฉพาะบุคคลที่จะไปละหมาดวันศุกร์ มีกำหนดเวลาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงเวลาเข้าทำละหมาด วลาที่ดียิ่งนั้นให้อาบใกล้เวลาที่จะไป ให้เหนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพื่อไปละหมาดวันศุกร์ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
2 อาบน้ำในวันตรุษฟิตร์ คือ สุนัตให้อาบน้ำในวันตรุษฟิตร์แก่บุคคลทุกคนทั้งผู้ประสงค์จะไปหรือไม่ไปละหมาด ไม่จำกัดว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย มีกำหนดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันตรุษ จนกระทั้งตะวันตก ในวันตรุษเวลาที่ดียิ่งนั้น ให้อาบหลังจากแสงอรุณขึ้นแล้ว ให้เหนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำวันตรุษฟิตร์ ซึ่งเป็นสุนัต ลื้ลลาฮิตะอาลา )
3 อาบน้ำในวันตรุษอัดฮา สุนัตให้อาบน้ำในวันตรุษอัดฮาแก่บุคคลทุกคน ทั้งผู้ประสงค์จะไปหรือไม่ไปละหมาดไม่จำกัดว่าเป็นเด็ไม่ไปละหมาดไม่จำกัดว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย มีกำหนดเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันตรุษ จนกระทั่งตะวันตกดิน ในวันตรุษเวลาที่ดียิ่งนั้น ให้อาบน้ำหลังจากแสงอรุณขึ้นแล้ว ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำวันตรุษอัดฮา ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
4 อาบน้ำเนื่องจากอาบน้ำศพ สุนัตให้ผู้ที่อาบน้ำศพนั้นอาบน้ำหลังจากตนได้อาบน้ำให้แก่ศพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเนื่องจากอาบน้ำศพซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
5 อาบน้ำเพื่อจะทำการเอี๊ยะฮ์รอมฮัจญ์หรืออุมเราะห์ หรือฮัจญ์และอุมเราะห์ สุนัตให้อาบน้ำ สำหรับผู้ที่จะทำเอี๊ยะฮ์รอมดังกล่าวนั้น มีกำหนดเวลาตั้งแต่ประสงค์จะเอี๊ยะฮ์รอมจนกระทั่งเข้าพิธีเอี๊ยะฮ์รอม                             5.1 ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพื่อจะทำเอี๊ยะฮ์รอมอุมเราะห์ ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
5.2 ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพื่อเอี๊ยะฮ์รอมฮัจญ์และอุมเราะห์ ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
การอาบน้ำเอี๊ยะฮ์รอมนี้ สุนัตให้อาบไม่จำกัดว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย นายหรือบ่าว จะมีฮ่าดัสเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
6 การอาบน้ำในคืนจันทราคลาส และวันสุริยคราส สุนัตให้อาบน้ำในคืนจันทร์คลาส และวันสุริยคราสแก่บุคคลทุกคน
6.1 ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพราะจันทรคราส ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
6.2 ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพราะจันทรคราส ซึ่งเป็นสุนัต ลิ้ลลาฮิตะอาลา
ให้อาบน้ำ เหมือนวิธีการอาบน้ำวายิบทุกประการ แต่ต่างกันที่การเนียตเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น