วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอีหม่าน

เรียนรู้กับศาสนาอิสลาม

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ศึกาศาสนาอิสลาม ขั้นพื้อฐานโดยเฉพาะ

มุสลิมใหม่ ( มุอัลลัฟ )

เตาฮีดบทที่ 1 อัลอีมาน
                              ทุกคนที่ต้องการจะได้รับความสุขความราบรื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เขาจะต้องศรัทธาในหลักการศรัทธา 6ประการ ซึ่งแต่ละประการนั้น เรียกเป็นภาษาอาหรับว่า รุกนุลอีมาน-หลักการศรัทธา แต่ถ้าจะเรียกรวมกันที่เดียวทั้งหมด ก็ต้องเรียกว่า อัรกานุลอีมาน-บรรดาหลักการศรัทธา สำหรับผู้ที่ศรัทธาในบรรดาหลักทั้ง 6 ประการนั้น เราเรียกว่า มุมิน-ผู้ศรัทธา
รุกนุลอีมาน 6 ประการ
รุกนุลอีมานที่จำเป็นต้องศรัทธามี 6 ประการ
1. อีมานต่ออัลลอฮ
2. อีมานต่อบรรดามะลาอีก๊ะฮของพระองค์
3. อีมานต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์
4. อีมานต่อบรรดาร่อซูล ( ศาสนทูต ) ของพระองค์
5. อีมานต่อวันโลกหน้า
6. อีมานต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและร้าย

2 ความคิดเห็น: