วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การถือศีลอด


บทที่ 25
การถือศีลอด
           อัสเซามฺ  คือการถือศีลอดแห่งเดือนร่อม่าฎอน เป็นบัญญัติที่วายิบเหนือมุสลิมทั้งชายและหญิง ในรอบปีต่อหนึ่งเดือน โดยเว้น การกิน การดื่ม การร่วมประเวณี ตัดกิเลส ความอยากใดๆ ทั้ง กาย วาจาและใจ นับจากแสงอรุณขึ้น จนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดไว้
กฎเกณฑ์ที่วายิบจะต้องถือศีลอดมี 4 ประการ
1. ต้องเป็นผู้ศรัทธา ในศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม
2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ตามศาสนบัญญัติ
3. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
4. ต้องเป็นผู้สามารถถือศีลอดได้ตลอดทั้งวัน นอกจากผู้ป่วย ผู้มีครรภ์หรือชราภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น