วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซูเราะฮ์ อัลฟะลัก


บทที่ 3
ซูเราะฮ์ อัลฟะลักมี 5 โองการ ประทาน ณ นครมักกะห์
คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลา ฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ )
1-คำอ่าน (กัลอ่าอูซุ บิร๊อบบิ้ลฟะลัก)
คำแปล (จงกล่าวเถิด(มูฮัมหมัด)ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์แห่งรุ่งอรุณ)
2-คำอ่าน (มินชัรรี่มา ค่อลัก)
คำแปล (ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงบัลดาลขึ้น)
3-คำอ่าน (ว่ามินชัรรี่ฆอซิกิน อิซาว่าก๊อบ)
คำแปล (และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม)
4-คำอ่าน (ว่ามินชัรรินนัฟฟาซาติ ฟิ้ลอุก๊อด)
คำแปล (และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน)
5-คำอ่าน (ว่ามินชัรรี่ฮาซิดิน อิซาฮ่าซัด)
คำแปล (และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา)

2 ความคิดเห็น: